top of page
Anker 1

GrApp your identity

København

English below

Et app- og kunstprojekt af Kenneth A. Balfelt i samarbejde med Nicolai Carlberg, Matilde Nordseth, Pil Maria Gunnarsson, Johan August, Kulturanstalten Vesterbro og elever på Oehlenschlægersgades Skole. GrApp your identity (GrApp.dk) giver børn og unge af anden etnisk herkomst mere viden om deres oprindelselande, kulturelle baggrund og religion.

 

I sin første fase curateret af Kunsthallen Nikolaj under ArtReach. Prototype på hjemmeside udviklet af Maitri og produceret af Haandholdt.

Ideen bygger på, at vi er mindre tilbøjelige til at indoptage eller gå i dialog med noget nyt – fx det danske – så længe vi er usikre på vores egen identitet! Usikkerheden og den manglende viden er samtidigt med til at afholde de unge fra at gå i dialog med andre om forhold i deres oprindelsesland.

"Jeg er flygtet fra Irak-krigen med mine forældre, men ved ikke noget om den. Derhjemme taler vi heller ikke om krigen. Når folk spørger mig om Irak-krigen ved jeg ikke hvad jeg skal svare og føler mig dum og flov. Jeg burde jo af alle vide noget om, hvad der skete!" Rand Haidar, 9. klasse

Formålet med GrApp er at give disse unge mulighed for at få viden, som kan medvirke til, at de danner en mere helstøbt identitet, der bygger på reel viden om deres kulturelle oprindelse og mødet med det danske. Vi mener ganske enkelt, at dette positivt vil ruste dem til at gå i en dialog med den verden, de lever i.

At nå de unge

Det bliver stadigt mere almindeligt, at den primære informationskilde for mange unge mennesker er gennem sociale tjenester på nettet og smartphones. Derfor ville det være relevant at skabe værktøjer for børn og unge mennesker på disse platforme.

Projektet vil derfor i første omgang tage form som en mobil-venlig hjemmeside (www.GrApp.dk) Den vil, udover faktuelle og subjektive oplysninger om oprindelseslandene, både indeholde debat om identitet, have diskussionsforum, mulighed for selv at uploade tekst og media om oprindelseslande samt kildekritisk diskussion. Ligesom den har et afsnit om hvad vi er stolte af i Danmark, som tjener til at indføre de unge i de danske forhold de er usikre på.

I samarbejdet med bl.a. Kulturanstalten indgår også at skabe indgange til det fysiske og digitale bibliotek. Mange biblioteker i områder med børn med anden etnisk baggrund oplever, at grupper af disse børn bruger stedet som værested. GrApp er derfor tænkt som en mulighed for at linke til disse børn med noget vedkommende.


Projektforløbet

Der vil først blive udviklet en prototype til 12-15 årige med oprindelse i Pakistan, Marokko og Tyrkiet. Den første periode fungerer som en research periode, hvor vi finder ud af, hvordan man bedst når ud til de unge, hvilken viden der er interessant for dem, og finder måder der inspirerer til at gå videre i deres søgning efter kulturel viden.

Siden vil hjemmesiden blive videreudviklet sammen med nye partnere.
Det er tanken at prototypen skal videreudvikles og udbredes til resten af landets biblioteker, kulturhuse, bolig- og andre foreninger med medlemmer af anden etnisk baggrund.

Vision

Visionen er at skabe værktøjer for kulturel oplysning. Der arbejdes på et værktøj, der kan fungere som en port/indgang til et større område af viden. Det vil i første omgang blive en facebook- og mobilvenlig hjemmeside, der kan anspore nysgerrigheden, give indgange til kulturel forståelse og stimulere appetitten til at gå videre og søge mere information.

Formålet er ikke, at de skal opgive deres egne værdier og assimilere sig – men at de unge med anden etnisk baggrund kan forstå og forsvare deres egen identitet og værdier og derfor gå i dialog med andre om værdier generelt. Dermed bliver muligheden for at danne sin egen selvvalgte og sammensatte identitet også større.

GrApp your identity er et projekt der skal lære børn og unge mennesker værdien af kultur. Projektet er rettet mod nye danskere, der har et behov for at vide mere om deres egen, forældres eller bedsteforældres oprindelige kultur. For at øge deres bevidsthed om det de kommer fra og værdien af den kultur.

Det er en præmis for dette projekt, at en øget viden om en oprindelig kultur ansporer til en generel interesse for de værdier, der findes i den (danske) kultur, som de befinder sig midt i – samt at indgå i dialog med disse. På den måde er projektet et forsøg på at udvikle en anden form for integrationsmodel.

Identitet

I enhver identitetsdannelse spiller mange faktorer ind. Det som omgiver os, forestillingen om hvem vi er og vores egen fornemmelse af vores evner, og hvordan vi interagerer med omverdenen. Vores umiddelbare fornemmelse af hvem vi er, hvor vi stammer fra, seksualitet, social position, værdier m.m. Men disse faktorer drejer sig også om det, som vores umiddelbare væren bygges op omkring, nemlig baggrunden for disse værdier, som bygger på traditioner, kultur og historiske værdier.


Det er disse traditioner og kulturelle og historiske værdier, der vil blive lagt fokus på i udviklingen af dette værktøj.

Eksempel

Her følger fire eksempler på hvordan usikkerheden på egen oprindelse udstiller sig for unge:

– Tre piger på 18-20 årige fra Tingbjerg fortalte, at de alle tidligere har været ballademagere, men nu er igang med karriere og uddannelser og har valgt en god vej. De gav udtryk for, at de har valgt at være muslimske, følge traditionerne og inddrage deres forældre i større beslutninger. Men at de godt kunne tænke sig at vide noget mere om, hvad der står i Koranen. De har med andre ord valgt en identitet, de ikke helt kender indeholdet af – og dermed ikke kan forsvare!

– En arkitektstuderende fra Libanon brugte meget kradse selvlysende farver i sine tegninger, hvilket for de danske medstuderende var dårlig smag. Det gik så op for ham, at det skyldes at hans oprindelsesland har så meget sol, at det kun giver mening at bruge sådanne tydelige farver. Hans farvestil går fra at være dårlig smag til kulturelt betinget og dermed ikke udtryk for at være “forkert”.

– Koreanske adoptivbørn får et utroligt stort behov for at søge tilbage til Korea for at forstå deres oprindelse, når de når 18-20 år.

– Den finsk-danske sprogforsker T. Skutnabb-Kangas har blandt flere dokumenteret, at børn, der ikke lærer deres modersmål ordentligt, heller ikke kan lære et andetsprog ordentligt – de bliver ”dobbelt halvsprogede”.

Forældre, som ikke kan dansk, vil derfor gøre ondt værre, hvis de forsøger at udskifte deres modersmål med dansk.

Samarbejdspartnere

Kenneth A. Balfelt har udviklet projektet og er overordnet kunstnerisk ansvarlig. Han har i forbindelse med projektets start været inviteret i ArtReach af Kunsthallen Nikolaj til at udvikle et kunstprojekt i samarbejde med Kulturanstalten (Kulturhus og Bibliotek på Vesterbro i København)og sammen med unge i lokalområdet. Kenneth arbejder i et krydsfelt mellem kunsten og den sociale virkelighed og søger ad den vej at skabe alternative løsningsmodeller på konkrete sociale problemer i vores samfund.

Kenneth har udviklet konceptet bag GrApp Your Identity i samarbejder med etnolog Nicolai Carlberg, partner i carlberg|christensen (www.carlbergchristensen.dk) (Tidligere Hausenberg, som også har medvirket i behovsanalysefasen med de unge).

 

Desuden Johan August, der har filmet interviewene på hjemmesiden, projektudviklet og undersøgt samarbejdsmodeller til videreførelse af projektet. Kulturanstalten Vesterbro og elever på Oehlenschlægersgades Skole.

Prototypen af hjemmesiden er produceret i samarbejdet med Haandholdt og udviklet af Maitri, illustrator/animator Matilde Nordseth og cand.it. digital design og kommunikation Pil Maria Gunnarsson. Projektet blev kurateret og igangsat af Kunsthallen Nikolaj, som også har medvirket til finansiering.

Helle Nordgaard er koblet på projektet i forbindelse med videreudvikling, formidling, partneraftaler, fundraising og etablering af ungdomsredaktion, der skal producere stof til hjemmeside/app.

Ny-Dansk Ungdomsråd er partner i forbindelse med etableringen af en frivillig ungdomsredaktion. Ny-Dansk Ungdomsråd er et initiativ iværksat af Dansk Ungdoms Fællesråd og Social- og Integrationsministeriet. Ny-Dansk Ungdomsråd arbejder for at fremme demokratisk engagement og for inklusion og anerkendelse af unge nydanskere.

Statsbiblioteket og Bibzoom skal som partner indgå i et samarbejde om at udbrede kendskabet, skabe forankring og generere trafik til Grapp.dk bl.a. via links på worlddelen under Bibzoom, der er verdens første digitale bibliotek med et etnisk fokus og Lektier Online.dk under Statsbiblioteket, der også retter sig imod unge fra målgruppen. Partnerne deltager også i fundraising med fokus på videreudvikling.

ENGLISH

GrApp Your Identity!
– an art project by Kenneth A. Balfelt in collaboration with Nicolai Carlberg, Pil Maria Gunnarsson, Matilde Nordseth and Kulturanstalten. Curated by Nikolaj, Copenhagen Contemporary Art Center under ArtReach.

GrApp your identity is a simple learning application to bring knowledge to children and adolescents of other ethnic origins about their countries of origin, cultural background and religion. The project is based on the idea that we can not absorb and engage with something new – e.g. the Danish – so long as we are uncertain of our own identity! It also keeps the adolescents from engaging in dialogue about their origin or religion if they are unsure of it.

The aim is to give young people a more complete identity of their origin, which creates safety and confidence – and thereby makes them feel confident in a dialogue. This will be the basis for participating in the Danish society – both to contribute to the society, which is important for everyone to be able to do, and to get something out of our community.

The project will take shape as a mobile-friendly website and a mobile app. It will, in addition to factual and subjective information about countries of origin, both contain debate about identity, have a discussion forum, the opportunity to upload text and media on country of origin and source critical discussion.

First, there will be developed a prototype for 12-15 year olds, originating in Pakistan, Morocco and Turkey. Since the project will be tested in Copenhagen in cooperation with Vesterbro Library / Kulturanstalten before final development.

 

more on this project

GRAPP YOUR IDENTITY - Nicolaj Kunsthal

Anker 2
bottom of page