top of page
Anker 1

Køge Søndre Havn – Culture Plan 

2008

Køge

Dansk tekst nedenunder

Cultural City Development in Køge Southern Harbour

Development of cultural plan / Strategy for life
Film about already existing conditions in Southern Harbour

 

The Køge City Council wishes for culture to work as a driving force behind the city development of Southern Harbour and the Station Area, an industrial harbour area. I participated in the development of a long-term cultural plan, which became a strategy for life, forming one of the platforms for development of a master plan.

Included is the following:

 

Life before the City
Art, culture and sports shall on a short term contribute to Southern Harbour and the Station Area becoming lively and exciting new neighbourhoods of Køge. Under the headline Life before the City, the cultural plan contributes ideas and strategies for how the areas are rapidly transforming into lively and attractive areas for the citizens, new inhabitants, and coming investors.

Building the Good City
Art, culture and sports will also on a longer term contribute to ensuring the experience, the challenge and the evolution in the new neighbourhoods. Therefore a focus is put on building the good city in cooperation with the competences which may contribute to creating integrated – and willingly surprising and alternative – solutions for culture in the wider sense.

Facility for Culture
Køge will have a new cultural house on Southern Harbour. A new Køge Cine and the children’s cultural project The 7th Heaven. And finally measures will be taken so that current cultural players on Southern Harbour – Køge Rowing Club, Køge Canoe and Kayak Club, the Valkyrie and the Brewerie – also become part of the future Southern Harbour.

Slowness
We have 20 years to create the final Southern Harbour and Station Area. This gives the opportunity for slow planning to ensure that the new neighbourhood is planned in extension of citizens’ and inhabitants’ use of the city. One of the principal qualities of Køge’s existing town centre is that the city does indeed express the daily use of citizens across many generations. Therefore we encourage many experiments, creative endavours, new ideas, oldies and traditional initiatives in new surroundings. The areas offer themselves up simply as free spaces where within physical boundaries it is possible to test the sustainability of a given idea or activity.

I also contributed with a film, which via both aesthetic representation of fantastic elements in the existing harbour and through interviews with current and future users of the area had the locals enrolled into the plan.

Kulturel byudvikikling i Køge Søndre Havn

Udvikling af kulturplan/strategi for liv
Film om allerede eksisterende forhold i Søndre Havn

 

Køge Kommune ønsker at kulturen skal fungere som ’driver’ under byudviklingen af Søndre Havn og Stationsområdet, et industriområde i havnen. Jeg deltog i udviklingen af en langsigtet kulturplan, som blev en strategi for liv, som dannede et af platforme for udviklingen af en masterplan.

 

Følgende er indeholdt:

 

Livet før byen
Kunst, kultur og idræt skal på kort sigt bidrage til, at Søndre Havn og Stationsområdet bliver levende og spændende nye bydele i Køge. Under overskriften Livet før byen kommer kulturplanen med ideer til og strategier for, hvordan områderne allerede på den korte bane gøres levende og attraktive for både borgere, nye beboere og kommende investorer.

At bygge den gode by
Kunst, kultur og idræt skal også på længere sigt være med til at sikre oplevelsen, udfordringen og udfoldelsen i de nye byområder. Derfor sættes der fokus på at bygge den gode by i samarbejde med de kompetencer, som kan medvirke til at skabe integrerede – og gerne overraskende og anderledes – løsninger for kulturen i bred forstand.

Anlæg for kultur
Køge skal have et nyt kulturhus på Søndre Havn. En ny Køge Bio og det børnekulturelle tilbud Den 7. Himmel. Og endelig skal det sikres, at de aktuelle kulturaktører på Søndre Havn – Køge Roklub, Køge Kano & Kajak Klub, Valkyrien og Tapperiet – også er en del af fremtidens Søndre Havn.

 

Langsomlighed
Vi har 20 år til at skabe den endelige Søndre Havn og Stationsområdet. Det giver mulighed for en langsom planlægning, der kan sikre, at den nye bydel planlægges i forlængelse af borgere og beboeres brug af byen. Én af de fremmeste kvaliteter ved Køges eksisterende midtby er, at byen netop udtrykker borgernes brug gennem mange generationer. Derfor lægger vi op til masser af eksperimenter, kreative tiltag, nye idéer, gamle travere og traditionelle tiltag i nye omgivelser. Områderne tilbyder sig ganske enkelt som frirum, hvor det i forskellige fysiske rammer er muligt at afprøve bæredygtigheden på en given idé eller aktivitet.

Jeg bidragede også med en film som både via æstetisk repræsentation af fantastiske elementer i den eksisterende havn og via interviews af eksisterende og fremtidige brugere af området fik de lokale indskrevet i planen.

 

Anker 2
bottom of page