top of page
Anker 1

Art as social practice - a critical investigation of works by Kenneth A. Balfelt 

2015

Publikation

Art as Social Practice – a critical investigation of works by Kenneth A. Balfelt er en publikation, der med udgangspunkt i Kenneth A. Balfelts praksis ser kritisk på kunst, som opererer udenfor den traditionelle kunstinstitution som social praksis.

Bogen har sit afsæt i en erkendelse af, at man som kunstner involveret i virkelige sociale sammenhænge ofte skaber en vidensproduktion, der forplanter sig og forbliver “derude”, uafhængigt og uden for kunstinstitutionen. Der findes kun få platforme særligt dedikeret en social kunstpraksis i det institutionelle kredsløb, hvilket betyder at tænkningen, udviklingen og det kritiske sprog omkring kunstformen har været decideret fraværende. Hvad sker der, når kunstnere engagere sig socialt i specikke situationer i samfundet? Hvad oplever de, som møder og involveres i den sociale kunst i det offentlige rum? Hvilken form for vidensproduktion opstår der dér, i denne specifikke kontekst, og hvordan kan den formuleres, forplantes og evalueres?

 

Udgangspunktet er en række stærkt omdiskuterede projekter, som billedkunstner Kenneth A. Balfelt i samarbejde med en række andre har lavet på dansk og udenlandsk jord gennem de seneste tolv år. Disse projekter er alle karakteriseret af et ønske om at bruge kunsten som platform for en undersøgelse eller løsning af konkrete sociale problemer hos og omkring bl.a. socialt udsatte, hjemløse og stofbrugere. I projekterne har Kenneth A. Balfelt direkte engageret sig i de konkrete sager og har i samarbejde med de involverede udarbejdet alternative måder at italesætte eller løse problemerne på. Denne måde at agere som kunstner på rejser en række principielle spørgsmål om kunstens rolle og funktion i et nutidigt samfund. Overordnet er emnet for bogen således aktivistisk kunst, der ikke lader sig begrænse af institutionens ramme, men overskrider denne og blander sig i politiske debatter i det offentlige rum og som ønsker at deltage aktivt og direkte forslagsstillende i en række presserende sociale og politiske sammenhænge.

 

Målet er at opbygge et kritisk sprog omkring denne kunstform ved at stille de nødvendige værktøjer til rådighed. I den socialt praktiserende kunst er det ofte en både meget defineret og ofte marginaliseret gruppe, der reelt er involveret i de kunstneriske processer og mærker konsekvenserne af de kunstneriske valg. Derfor vil vi møde kunstnere, teoretikere, kuratorer, deltagere, brugere, administratorer og kritikere; stemmer og positioner involveret direkte eller indirekte i projekterne – også dem som kunstkritikken normalt ikke taler med eller offentligheden møder – for at skabe et så oplyst og nuanceret grundlag for at revidere det kvalitative sprog omkring sociale kunstpraksisser.

 

Med afsættet i den socialt anfægtede og politisk engagerede kunst leverer Art as Social Practice et overordnet bidrag til præsentationen og diskussionen af forbindelserne mellem henholdsvis kunst, æstetik og politik, offenltighed og socialt engagement. Således er Kenneth A. Balfelts projekter et dansk afsæt for en international problematik i kunsten og kritikken, der stadig står uforløst, men også en case for en række måder at tænke social og kritisk praksis på i kunstfeltet.

Du kan købe bogen Art as Social Practice for DKR 249/ €33 her. og på amazon her. Den kan også fås som pdf hos saxo.com for kr. 50.

 

 

ENGLISH

Art as Social Practice – a critical investigation of works by Kenneth A. Balfelt is a publication on contemporary art practices concerned and engaged in social issues and life presenting five earlier works by the Danish artist Kenneth A. Balfelt and with theoretical contributions by Barbara Steiner (DE), Brett Bloom (US), Matthias Hvass Borello (DK) and Daniel Tucker (US).
The aim of the book is to vitalize and qualify the critical language around and on social practices as a part of the contemporary art field. It contains both introductions to five projects, interviews with the people involved in the projects and finally four essays trying to reflect on the impact of these kinds of artworks in the bigger picture and society.

Artists involved in actual social contexts often initiates a ‘knowledge production’ that propagates and remains ‘out there’, independent of and beyond the art institution. The institutional circuit offers few platforms specifically devoted to a social art practice, which means that the thought, development and critical language of, and applied to, this art form has been distinctly absent. What happens when artists become socially engaged in specific societal situations? What is the experience of those who encounter and become involved in social art in the public arena? What kind of knowledge production transpires in this specific context, and how can it be articulated, propagated and evaluated?

 

More information, interviews etc.:

Kenneth A. Balfelt + 45 26 52 66 00 // kenneth@kennethbalfelt.org
Matthias Hvass Borello +45 23 39 46 40 // matthiasborello@gmail.com

bottom of page