top of page
Anker 1

LifeDevelopmentGarden | Process

På dansk

Meeting with the Director of Halden Prison, Are Høidal, Kriminalomsorgen, Statsbygg. March 2009
Participants: Kenneth A. Balfelt, Are Høidal, Kriminalomsorgen, Statsbygg

Meeting with Halden Prison skole/fritids og arbejdsdrift. October 2009
Participants: Kenneth A. Balfelt, skole/fritids og arbejdsdrift

Talk about cooperation on the garden project.

 

Interviews with inmates and staff. October 2010-March 2011
Participants: Kenneth A. Balfelt, Inmates, Staff

To define the art projects I interviewed 40-50 inmates and asked them “what would you like to get out of your stay in prison?”. The inmates expressed a great need for more self-esteem and motivation. I also talked to about 20 people working at the prison and they had the same desire.

 

Workshop on development of life garden. February 2010
Participants: Kenneth A. Balfelt, Liselott Lindfors, Programenheden, Skoletjenesten

Liselott Lindfors, Garden and Landscape Therapist presented rehabiliteringsträdgård in Alnarp.

 

Opening of Halden Prison. 8th April 2010

March 2011
Participants: Kenneth A. Balfelt, Chalotte Vad, Are Høidal, Kriminalomsorgen, Statsbygg, Arne Gøran Antonsen

Discussion and approval of the LifeDevelopmentGarden project proposals with top management. Inspection and measurements of the garden. We talked to the prison gardener about the planning of the garden. Start-up planning.

April 2011

Agreement with prison Rusmestringsenhed, where there are 10 inmates and 3 Environment Therapists, as co-partner for the project.

Workshop. May 2011
Participants: Kenneth A. Balfelt, Chalotte Vad, Environment Therapists, Inmates

Workshop with the imnmates. We showed images of garden plans, materials, plants, etc. The inmates were working in groups. We worked on designing different garden plans. Made surveys. In order to get a spatial sense of the garden space we arranged sticks in the ground connected with a leash. Inmates defined their wishes for the garden: A greenhouse, tool shed, fountain, pavilion for group therapy, many seats, lawn, paths, raised beds, trees, beautiful flowers, fence facing the road.

We buy germinate boxes, soil and seeds so the inmates can germinate plants and flowers and care for them while we wait for spring.

 

Workshop. May 2011
Chalotte draw a garden plan that incorporates the required elements.

 

Raised beds workshop. June 2011
Participants: Kenneth A. Balfelt, Chalotte Vad, Environment Therapists, Inmates

Garden plan is discussed and approved by the inmates. We build raised beds of Siberian larch, that can handle the Norwegian harsh climate . We receive help from the prison workshop who lend us tools and competent manpower for the construction work. Raised beds are lined with insulation and anti weed material.

 

June 2011
Participants: Environment Therapists, Inmates

The inmates built a beautiful construction of firewood to serve as fence to the road.

June 2011
Participants: Kenneth A. Balfelt, Chalotte Vad, Environment Therapists, Inmates

Further work to build the raised beds and the sprout plants are planted out in the raised beds.

 

June-July 2011
Participants: Environment Therapists, Inmates

Inmates continue construction of firewood and raised beds. Gardening and care of plants.

 

August 2011
Participants: Kenneth A. Balfelt, Chalotte Vad, Environment Therapists, Inmates

We continue the construction of raised beds. Excavation, gravel and paving as foundation for the greenhouse. We dug holes for trees and bushes. Purchase of plants and trees that are planted out. Translocation of sunflowers, becourse they had become too large in the raised beds. Excavation for a large bed in front of the gym.

September 2011
Participants: Kenneth A. Balfelt, Chalotte Vad, Environment Therapists, Inmates

Meeting with Rusmestring about cooperation on the garden project. Gardening work and design process of a new tool shed.

April 2012
I have now partnered with the new transition office in the prison. There are four sections in the C block where inmates, which has sooncompleted their sentences and shown motivation for working in the garden, can come. In these sections they will then use the garden as part of working towards release. The department should open the 1. October 2012. We will finish the construction of the garden together with inmates from the building trade.

 

2012-2013

Fences
The fence facing the road have to be covered with logs cut in half.
Complete firewood construction

Tool shed and greenhouse
Foundation and construction. The 19-20. April 2012 we made the ​​greenhouse and the foundation for the tool shed.

Large flower beds
Construction of raised beds
Planting of trees, shrubs and flowers

 

At the end of 2013

Pavilion
Design with inmates
Construction

Paths
Construction of paths

Furnishing
Construction of seating and working tables

In the beginning of 2014

Course in garden therapy
Staff and inmates from the gardener group and employees from Avd. A 8 +8 (specialized unit for vulnerable prisoners) are given a course in gardening therapy.

June 2014

Opening
The gardenis officially openedfor inmatesand the entire staff. The garden now belongs to the prison.

 

DANSK

Livsudviklings haven

Møde med direktøren for Halden Fengsel, Are Høidal, Kriminalomsorgen og Statsbyg. Marts 2009
Deltagere: Kenneth A. Balfelt, Are Høidal, Kriminalomsorgen og Statsbyg

 

Møde med Halden Fengsels skole/fritids og arbejdsdrift. Oktober 2009
Deltagere: Kenneth A. Balfelt, Skole og Fritidsdrift, Abejdsdrift

Diskussion omkring samarbejde om haveprojektet.

 

Interviews med indsatte og ansatte. Oktober 2010-marts 2011
Deltagere: Kenneth A. Balfelt, Indsatte, Ansatte

For at definere kunstprojekterne interviewede jeg 40-50 indsatte og spurgte dem om “hvad kunne du tænke dig at få ud af opholdet i fængslet?”. De indsatte gav udtryk for et stort behov for mere selvværd og motivation. De ca. 20 ansatte jeg talte med, havde de samme ønsker.

Workshop omkring livsudviklingshaven. Februar 2010
Deltagere: Kenneth A. Balfelt, Liselott Lindfors, Programenheden, Skoletjenesten

Liselott Lindfors, Haveterapeut og Landskabsingeniør præsenterede rehabiliteringsträdgård i Alnarp.

 

Åbning af Halden Fengsel. 8. april 2010

Marts 2011
Deltagere: Kenneth A. Balfelt, Chalotte Vad, Are Høidal, Kriminalomsorgen, Statsbyg, Arne Gøran Antonsen

Drøftelse og godkendelse af Livsudviklings Hagen projekt forslag med topledelsen. Besigtigelse og opmåling af haven. Vi snakker med fængslets havemand og en gartner om anlæggelsen af haven. Opstarts planlægning.

 

April 2011

Der bliver indgået en aftale med fængslets rusmestringsenhed, hvor der er 10 indsatte og 3 miljøterapeuter, som samarbejds partner til projektet.

 

Workshop. Maj 2011
Deltagere: Kenneth A. Balfelt, Chalotte Vad, Miljøterapeuter, Indsatte

Workshop med de indsatte hvor vi viser billeder af haveplaner, materialer, planter osv. De indsatte bliver opdelt i grupper. Der bliver tegnet haveplaner. Lavet opmålinger. Vi sætter pinde i jorden med snor på for at få en rumlig fornemmelse af hvor meget tingene fylder. De indsatte definerer hvilke ønsker de har til en have: Drivhus, redskabsskur, springvand, pavillon til gruppeterapi, mange siddepladser, græs man kan ligge i, stier, plantekasser, træer, flotte blomster, hegn ud mod vejen.

Vi køber spirerkasser, jord og frø så de indsatte kan så planter og blomster og passe dem mens vi venter på foråret.

 

Workshop. Maj 2011
Chalotte tegner en haveplan der inkorporerer de ønskede elementer.

Plantekasse workshop. Juni 2011
Deltagere: Kenneth A. Balfelt, Chalotte Vad, Miljøterapeuter, Indsatte
Haveplanen diskuteres og godkendes af de indsatte. Vi bygger højbede af Sibirisk lærk som kan klare det barske norske klima. Vi får hjælp af fængslets værksted der låner os værktøj og kompetent mandskab til byggeriet. Højbedene bliver foret med isolering og ukrudtsdug.

 

Juni 2011
Deltagere: Miljøterapeuter, Indsatte

De indsatte bygger en smuk vedstabel som skal fungere som afskærmning ud mod vejen.

 

Juni 2011
Deltagere: Kenneth A. Balfelt, Chalotte Vad, Miljøterapeuter, Indsatte

Der arbejdes videre med at bygge plantekasser og de forspirede planter bliver plantet ud i kasserne.

 

Juni-juli 2011
Deltagere: Miljøterapeuter, Indsatte

De indsatte forsætter byggeriet af vedstablen og plantekasserne. Havearbejde og pasning af planter.

 

August 2011
Deltagere: Kenneth A. Balfelt, Chalotte Vad, Miljøterapeuter, Indsatte

Der bliver bygget videre på flere plantekasser. Vi graver ud, ligger grus og fliser som fundament til drivhuset. Der bliver gravet huller til træer og buske. Indkøb af planter og træer, som plantes ud. Omplantning af solsikker, som er blevet alt for store i højbedene. Udgravning til et stort bed foran træningsrummet.

September 2011
Deltagere: Kenneth A. Balfelt, Chalotte Vad, Miljøterapeuter, Indsatte

Møde med Rusmestring omkring samarbejdet. Havearbejde og design process af et nyt redskabsskur.

 

April 2012
Jeg har nu indgået et samarbejde med den nye udslusningsafdeling i fængslet om livsudviklingshaven. De er fire afdelinger i C-blokken, hvor indsatte som er på vej ud og som har vist sig motiveret til at arbejde for det kan komme. De vil så bruge haven som et led i arbejdet hen imod løsladelse. Afdelingen skulle have åbnet 1. oktober 2012, så frem til det, vil vi færdiggøre haven. Det gør vi sammen med indsatte fra byggefag, bl.a. een fra rusmestringsafdelingen, som har været med fra starten af arbejdet med etableringen af haven.

 

2012-2013

Hegn
Hegnet ud mod vejen afdækkes med af halverede træstammer.
Vedstablen skal bygges færdig

Redskabsskur
Fundament og byggeri
Den 19-20. april 2012 fik vi samlet drivhuset og lavet konstruktionsfundament til redskabsskuet.

Drivhus

Store bede
Byggeri af højbede
Beplantning af træer, buske og blomster

 

Slut 2013

Pavillon
Design udformes med de indsatte
Byggeri af pavillon

Møblering
Byggeri af siddepladser og arbejdsborde

 

Start 2014

Kursus i haveterapi
Ansatte og indsatte fra gartnergruppen og ansatte fra Avd. A 8+8 (specialafdeling for udsatte indsatte) kommer på kursus i haveterapi.

 

Juni 2014

Åbning
Haven åbnes officielt for indsatte og hele personalet. Haven overrækkes til fængslet.

Anker 2
bottom of page